Kim Jong Un Inspects Junghung Farm in Samjiyon County

Kim Jong Un Inspects Junghung Farm in Samjiyon County
Kim Jong Un at Junghung Farm
Kim Jong Un at Junghung Farm
Kim Jong Un at the Junghung Farm in Samjiyon County in July 2018. (KCNA)
Kim Jong Un at Junghung Farm
Kim Jong Un at Junghung Farm
Kim Jong Un at the Junghung Farm in Samjiyon County in July 2018. (KCNA)
Kim Jong Un at Junghung Farm
Kim Jong Un at Junghung Farm
Kim Jong Un at the Junghung Farm in Samjiyon County in July 2018. (KCNA)
Kim Jong Un at Junghung Farm
Kim Jong Un at Junghung Farm
Kim Jong Un at the Junghung Farm in Samjiyon County in July 2018. (KCNA)
Kim Jong Un at Junghung Farm
Kim Jong Un at Junghung Farm
Kim Jong Un at the Junghung Farm in Samjiyon County in July 2018. (KCNA)
Kim Jong Un at Junghung Farm
Kim Jong Un at Junghung Farm
Kim Jong Un at the Junghung Farm in Samjiyon County in July 2018. (KCNA)
Kim Jong Un at Junghung Farm
Kim Jong Un at Junghung Farm
Kim Jong Un at the Junghung Farm in Samjiyon County in July 2018. (KCNA)
Kim Jong Un at Junghung Farm
Kim Jong Un at Junghung Farm
Kim Jong Un at the Junghung Farm in Samjiyon County in July 2018. (KCNA)
Kim Jong Un at Junghung Farm
Kim Jong Un at Junghung Farm
Kim Jong Un at the Junghung Farm in Samjiyon County in July 2018. (KCNA)
Kim Jong Un at Junghung Farm
Kim Jong Un at Junghung Farm
Kim Jong Un at the Junghung Farm in Samjiyon County in July 2018. (KCNA)
Kim Jong Un at Junghung Farm
Kim Jong Un at Junghung Farm
Kim Jong Un at the Junghung Farm in Samjiyon County in July 2018. (KCNA)
An affiliate of 38 North